Adatvédelem

EGYSÉGES ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Hatályos: 2018. május 25-től visszavonásig

 

Jelen dokumentum (a továbbiakban: Tájékoztató) az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: GDPR), valamint a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást.


Fogalommeghatározások

A Tájékoztatóban használt kifejezések a GDPR-ban meghatározott jelentéstartalommal bírnak.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

 I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ

A Tájékoztatóban hivatkozott adatkezelés vonatkozásában adatkezelőnek minősül az

inSpire Hungary Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság

(rövidített cégnév: inSpire Hungary Kft.; székhely: 1048 Budapest, Homoktövis utca 118. 2. em. 9.; cégjegyzékszám: 01 09 295024; adószám: 25896770-2-41; Telefonszám: +36 30 369 6672; e-mail cím: hello@inspirehungary.hu; honlap: http://www.inspirehungary.hu, a továbbiakban: Adatkezelő)

 

II. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS ELVEI ÉS MÓDJA

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség a tisztesség elvének megfelelően, átláthatóan, célhoz kötötten, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli, továbbá mindent megtesz az érintettek joggyakorlásának elősegítése érdekében. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, ezért az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, melyek az adatkezelés célja szempontjából nem elengedhetetlenül szükségesek, vagy amelyek kezelésére nincs jogalapja.

Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, az Adatkezelő biztosítja, hogy a hozzájárulás ugyanolyan egyszerű módon visszavonható legyen, mint ahogyan megadásra került. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az Érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén tájékoztatást nyújt az Érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött Érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról. Ennek érdekében kialakította és fenntartja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a kezelt adatok védelmét, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, az azok jogosulatlan felhasználását, megváltoztatását, terjesztését és a jogosulatlan hozzáférést.

Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő – jogszabályi mentességre tekintettel – nem került kijelölésre.

 

III. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akikkel adatfeldolgozói megállapodást kötött, és akik megfelelő garanciát nyújtottak az adatkezelés jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az Adatkezelő személyes adatokat más címzettek részére nem továbbít, kivéve azokat az eseteket, amikor ezt jogszabály kötelezővé teszi.

Az Adatkezelő nevében adatfeldolgozóként az alábbi személyek járhatnak el.

 

1. A http://www.inspirehungary.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) fenntartásához, üzemeltetéséhez és kezeléséhez IT szolgáltatóként:

First Voice Kft. (székhely:  8060 Mór, Kert u 18.; cégjegyzékszám: 07 09 018300; adószám: 14277351207)

 

2.  Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés:

Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. ; cégjegyzékszám 01-10-042463 ; adószám: 10901232-2-44 )

 

3. Webshop fizetési szolgáltató

Barion Payment Zrt. (székhely  1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.; cégjegyzékszám 01 10 048552; adószám: 25353192243)

 

IV. FEJEZET

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

1. Cookie-k alkalmazása

Ha az Érintett meglátogatja a Honlap felületét, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti az általa használt számítógép IP címét, a dátumot és időt, a böngésző és az operációs rendszer típusát, valamint a felkeresett aloldalakat. Ezen adatokat az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig kezeli.

Az adatkezelés célja a honlap működésének, megfelelő megjelenítésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése, a jogosulatlan, vagy káros hozzáférések megakadályozása. Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Személyes adatok kezelésére csak olyan ideig és mértékben kerül sor, amennyiben ez a szolgáltatás nyújtásához és a jogszabályban meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges. Mivel a Honlap megfelelő működésének biztosítása az Adatkezelő jogos érdeke, az adatkezelés másodlagos jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján ez a jogos érdek.

Az Adatkezelő megfelelő műszaki óvintézkedéseket tett annak biztosítása érdekében, hogy a Honlapon keresztül küldött adatok illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek.

Az Adatkezelő a Honlap üzemeltetése érdekében a Honlap látogatója számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t vagy „sütit”) helyez el. A cookie célja a Honlap minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése.

A cookie a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak.

A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a cookie-k elhelyezését, de a cookie-t az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa, vagy hogy tájékoztatást kapjon a cookie-k elhelyezéséről és eldönthesse, hogy elfogadja-e azok használatát vagy az „elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik” kivételével elutasítsa azt. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük használja keresője “Segítség” menüjét.  Amennyiben az Érintett nem fogadja el a cookie-k használatát, a Honlap használhatósága korlátozott lehet.

 

A Honlap háromféle sütit használ:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) cookie-k:

Ezek használata elengedhetetlen a Honlapon történő navigáláshoz, a Honlap funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a Honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Ezen sütik esetében az adatkezelés célja a Honlap megfelelő működésének biztosítása.

Az adatkezelés időtartama kizárólag az Érintett aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Mivel a Honlap megfelelő működésének biztosítása az Adatkezelő jogos érdeke, az adatkezelés másodlagos jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján ez a jogos érdek.

 

Használatot elősegítő cookie-k:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik és tárolják, hogy az Érintett milyen eszközzel nyitotta meg a Honlapot, vagy a szövegméretben, betűtípusban vagy a Honlap testre szabható elemében milyen felhasználói változtatások történtek.

Ezen sütik esetében az adatkezelés célja a szolgáltatás hatékonyságának növelése, a felhasználói élmény növelése, a Honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Ezen adatokat az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a Honlapot látogató Érintett hozzájárulása, melyet jelen Tájékoztató ismeretében a felugró ablakban elhelyezett gombra kattintással adhat meg.

 

Analitikai vagy teljesítményfigyelő cookie-k:

E sütik harmadik fél alkalmazásai, melyek a Honlapot meglátogató Érintett weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól gyűjtenek adatokat.

Ezen sütik esetében az adatkezelés célja a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

Ezen adatokat az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a Honlapot látogató Érintett hozzájárulása, melyet jelen Tájékoztató ismeretében a felugró ablakban elhelyezett jelölőnégyzettel adhat meg.

Az Érintett az anonim Google Analitika „sütik” kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a Honlap információkat küldjön a Google Analitikának.

 

2. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése

Az Adatkezelő állásajánlatai terjesztéshez, hirdetéséhez, valamint a jelentkezőkkel való kapcsolatfelvételhez külső szolgáltatót (HR tanácsadó és munkaerő közvetítő partner) is igénybe vehet, aki adatfeldolgozónak minősül. Az Érintett jelen Tájékoztató ismeretében önkéntesen, e-mail útján, vagy az adatfeldolgozó online felületén jelentkezhet a meghirdetett állásra.

A felvételre jelentkező munkavállalókról kezelt személyes adatok: név; születési idő, hely; anyja neve; lakcím; képesítési adatok; fénykép; telefonszám; e-mail cím; önéletrajz.

A személyes adatok kezelésének célja a jelentkezés, pályázat elbírálása, kapcsolatfelvétel, munkaszerződés kötése.

Az érintettet tájékoztatni kell arról is, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra. Amennyiben szükséges, ezen tájékoztatással egyidejűleg külön hozzájárulását kell kérni az önéletrajza és a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok adatbázisban való tárolására az esetleges későbbi álláslehetőségekről való tájékoztatás végett. A hozzájárulás megadása esetén ezek az adatok további 5 évig tárolhatók.

Egyéb esetben az adatokat a felvételi eljárás lezárultakor, de legkésőbb az álláshirdetés hirdetőfelületről való eltávolítását követő három hónapon belül törölni kell.

Az adatkezelés jogalapja a pályázó hozzájárulása.

Az adatok megismerésére jogosultak az inSpire vezetői és a munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

 

3. Érintett megkeresései

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő részére e-mail útján, vagy más módon megkeresést, kérdést küld, úgy az Adatkezelő a válaszadáshoz szükséges mértékben kezeli a nevét, e-mail címét, telefonszámát. Az Adatkezelő az adatokat a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő kilencven napon belül törli, kivéve, ha az Adatkezelő jogos érdeke az adat további kezelését indokolja. Ebben az esetben az adatok az Adatkezelő e jogos érdekének megszűntét követő hét napon belül kerülnek törlésre.

 

4. Ügyfelekkel kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a szerződés megkötése, fenntartása, teljesítése és megszüntetése céljából kezeli a vele szerződő természetes személy partnereinek a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatait (név, születési név, születési idő, anyja neve, lakcím, e-mail cím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi azonosító jel, székhely, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám.

Az adatkezelés jogalapja és célja a szerződések teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az adatkezelés időtartama a szerződések megszűnését követő 5 év, vagy az adatok megőrzésre kötelező jogszabályban rögzített idő.

Az Adatkezelő kezeli a vele szerződő nem természetes személy partnerek kapcsolttartóinak a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím, cím).

Az adatkezelés jogalapja és célja a szerződések teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint a szerződésekkel kapcsolatos későbbi szavatossági és egyéb igények érvényesíthetősége továbbá a későbbi szerződések megkötésének elősegítése.

Az adatkezelés időtartama a szerződések megszűnését követő 5 év, vagy az adatok megőrzésre kötelező jogszabályban rögzített idő.

Az Adatkezelő az adójogszabályok szerinti kifizetőként a jogszabályban előírt személyi körben és adattartalom alapján végez adatkezelést a törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogi kötelezettsége (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), időtartama 9 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján.

Az Adatkezelő képviseletében a szerződés előkészítésével, létrehozásával kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállaló köteles tájékoztatni az érintettet a személyes adatai kezeléséről, köteles megválaszolni az ezzel kapcsolatos kérdéseket és írásban felhívni az érintett figyelmét az Adatkezelő honlapján elhelyezett egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóra, az arra mutató linkkel. Az Adatkezelő az általa alkalmazott szerződésmintákban elhelyezi az egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóra mutató linket.

 

5. Honlap

Az Adatkezelő honlapján külön, erre kialakított felületen üzenet küldhető. Az Adatkezelő a kapcsolatfelvétel és válaszadás céljából kezeli az üzenetküldő nevét, telefonszámát és e-mail címét. Az üzenetküldő természetes személy az Adatkezelő egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója ismeretében a honlapon elhelyezett jelölőnégyzet kitöltésével az üzenet elküldése előtt adja hozzájárulását az adatok kezeléséhez. Hozzájárulás hiányában az üzenet nem küldhető el, így személyes adat nem jut az Adatkezelő birtokába.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama a megkeresés egyértelmű lezárása. Az Adatkezelő törli az adatokat, amennyiben az üzenetből egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre nem lesz szükség, de legkésőbb az üzenet megérkezését követő három hónapon belül.

A személyes adatok címzettjei az Adatkezelő ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói, adatfeldolgozói.

A honlapon lehetőség van előzetes regisztrációra, mely során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a felhasználónak csak egyetlen alkalommal kelljen megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. A regisztráció kapcsán végzett adatkezelés célja ezért a VI.4. pontban körülírt vásárlás elősegítése. A megadott adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg a felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonta.

A kezelt adatok a regisztráló felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási címe. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása. A regisztráló természetes személy az Adatkezelő egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója ismeretében a honlapon elhelyezett jelölőnégyzet kitöltésével adja hozzájárulását az adatok kezeléséhez. Az Adatkezelő külön – opcionálisan kitöltendő – jelölőnégyzettel kéri a regisztráló hozzájárulását e-mail címe hírlevélküldés célú felhasználásához. A személyes adatok címzettjei az Adatkezelő ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói, adatfeldolgozói.

 

6. Hírlevél

Az Adatkezelő részére a VI.2. pontban rögzített módon üzenetet küldő, vagy regisztráló személytől az Adatkezelő külön jelölőnégyzet útján hozzájárulást kér arra nézve, hogy e-mail címét hírlevél küldésére felhasználja. Az Adatkezelő a honlapján külön felületet helyezhet el a hírlevélre való feliratkozáshoz, melyen az érintett az egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató ismeretében e-mail címe megadásával, valamint az ott elhelyezett jelölőnégyzet útján megadott hozzájárulásával feliratkozhat a hírlevélre.

A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” pontjának használatával és e-mailben, vagy az Adatkezelő bármely más elérhetőségére küldött nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben az Adatkezelő az érintett minden adatát haladéktalanul törli.

A kezelt személyes adat az e-mail cím. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, célja az Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése, értékesítése.

Az adatkezelés a hírlevél szolgáltatás megszűnésének idejéig, vagy a hírlevélről való leiratkozásig tart.

A személyes adatok címzettjei az Adatkezelő ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói, adatfeldolgozói.

 

7. Webshop

A honlapon való vásárlás előtt külön felületen ajánlatot kérhet a felhasználó, melyhez regisztráció nem szükséges. Az ajánlatkérő adatait az Adatkezelő abból a célból kezeli hogy vele a kapcsolatot felvegye, a konkrét megkeresésre ajánlatot adjon, és a szerződéskötés előtt tisztázandó kérdéseket rendezze.

A kezelt személyes adatok az ajánlatkérő neve, e-mail címe és telefonszáma.

Az ajánlatkérő az Adatkezelő egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója ismeretében a honlapon elhelyezett jelölőnégyzet kitöltésével az üzenet elküldése előtt adja hozzájárulását az adatok kezeléséhez. Hozzájárulás hiányában az ajánlatkérés nem küldhető el, így személyes adat nem jut az Adatkezelő birtokába.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama az ajánlat alapján kötendő szerződés létrejötte, vagy az ajánlatadási folyamat egyértelmű lezárása. Az Adatkezelő törli az adatokat, amennyiben az ajánlatkérést követő 3 hónapon belül szerződés nem jött létre, vagy ha az ajánlatkérő válaszából egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre nem lesz szükség.

Az Adatkezelő által a honlapján működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.

Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés célja a szerződés létrehozása, teljesítése, megszüntetése, az abból eredő követelések érvényesítése, a számlakiállítás, és a fizetés lebonyolításának lehetősége. Az adatkezelés jogalapja a szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), valamint a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) bekezdésében rögzített jogszabályi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)), valamint a vásárló által a regisztráció során adott hozzájárulás (ld. VI. 2. pont.

A kezelt adatok a vásárló neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási címe és online fizetés esetén bankkártya adatai.

Az Adatkezelő számlázás céljából kezeli az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén. Ezesetben az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)).

A személyes adatok címzettjei az Adatkezelő értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói, az adózási, könyvviteli feladatokat ellátó munkavállalók és adatfeldolgozók, a   a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

Az adatkezelés időtartama a szerződéshez kapcsolódó szavatossági és/vagy jótállási idő eltelte, illetve a szerződésből fakadó követelések teljesítése vagy elévülése.

 

8. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, kifizetői adatkezelés

Az Adatkezelő jogszabályban előírt adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele üzleti (szerződéses) kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján adószám, név, cím, adózási státusz; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel. Az adatkezelés jogalapja a fenti jogszabályi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogszabályban előírt idő, általánosságban a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei az Adatkezelő adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

Az Adatkezelő jogszabályban előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll.

A kezelt adatok az Art. 50.§-a alapján a természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, az Adatkezelő kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából. Az adatkezelés jogalapja a fenti jogszabályi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogszabályban előírt idő, általánosságban a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei az Adatkezelő adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

V. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

1. Az érintett jogai

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése,

Előzetes tájékozódáshoz való jog,

Az érintett tájékoztatása és információk rendelkezésére bocsátása, ha a személyes adatokat az Adatkezelő nem tőle szerezte meg,

Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),

A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk),

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség,

Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),

Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),

Annak joga, hogy az érintettre ne terjedjen ki az automatizált adatkezeléen alapuló döntés hatálya,

Tájékoztatáshoz való jog adatvédelmi incidens esetén,

A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk),

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jo.

Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog,

A hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga a hozzájárulás alapján folytatott adatkezelés leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).

 

Az Érintett fenti jogainak gyakorlása érdekében bármikor, formai és tartalmi korlátozás nélkül megkereséssel fordulhat az Adatkezelőhöz a Tájékoztatóban olvasható elérhetőségeken.

 

2.  Az érintett jogainak tartalma

A fentiek alapján az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.  A tájékoztatáskérés kiterjedhet a adatok forrásaira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatokat.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)  az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, a GDPR-ben rögzített kivételekkel.

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

a)  az Adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),

c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,

d)  jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,

e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;

e) adott esetben annak tényéről, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

 

Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f))  alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Figyelemfelhívás a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatokról: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az előbbi esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e nem megfelelő kezelése következtében megsértették jogait.