Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A INSPIRE HUNGARY KFT. ÁLTAL KÖTÖTT MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSEKHEZ

Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik a InSpire Hungary Kft.. (székhely: 1048 Budapest, Homoktövis utca 118. 2. em. 9.; C.g.: 01-09-295024), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) által kötött valamennyi szerződésnek, melynek tárgya a Megbízó közreműködésével megvalósuló projektek kapcsán történő bárminemű szolgáltatás nyújtása, feladat ellátása, kivitelezése. Az ÁSZF szerződési feltételnek minősül, melynek megismerését és elfogadását a Megbízóval szerződő fél (a továbbiakban: Megbízott, Megbízott alatt a továbbiakban értendő annak valamennyi közreműködője is) a megbízásra vonatkozó megrendelőlap aláírásával elismeri. Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: Felek, külön-külön: Fél.

A Felek teljes szerződéses akaratát a megrendelőlap, az ÁSZF, és a szerződéskötéskor megjelölt egyéb mellékletek tartalmazza (a továbbiakban együtt: Szerződés).

Ha az ÁSZF és a Szerződés más részeinek azonos tárgyú rendelkezései között eltérés van, akkor a Szerződés egyedileg rögzített rendelkezései az irányadók.

Megbízási díj

 1. A Szerződésben megjelölt megbízási díj fix átalánydíj, amely magában foglalja valamennyi részfeladat ellenértékét és a teljesítéssel kapcsolatban felmerülő összes költséget és kiadást.
 2. A megbízási díjon túl külön díjazás vagy költségtérítés csak akkor illeti meg a Megbízottat, ha erről a Megbízóval kifejezetten megállapodott és ez a teljesítés igazolásban rögzítésre kerül.
 3. A Megbízott előlegre és részteljesítésre nem tarthat igényt, ezért csak a teljes megbízási díjról állíthat ki számlát (végszámla).
 4. Megbízott köteles a számlához a Szerződés aláírt példányát és a Megbízó által kiállított teljesítési igazolás egy példányát csatolni. Ennek elmaradása, vagy a számla alaki-, illetve tartalmi hibája vagy hiányossága esetén Megbízó a számla befogadását jogosult megtagadni. A számlában rögzített fizetési határidő nem lehet rövidebb, mint a számla és mellékletei hibamentes benyújtásától számított 30 nap.
 5. A megbízási díj kifizetése vagy a teljesítési igazolás aláírása nem értelmezhető a teljesítés vitatása jogáról való lemondásként, nem jelenti továbbá a Megbízott mentesülését a Szerződésen alapuló bármely kötelezettség alól.

A Szerződés teljesítése

 1. A Megbízott szavatol a Szerződés keretében megrendelt szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) szerződésszerű voltáért, továbbá hogy az megfelel arra a célra, melyet a felek a Szerződésben rögzítettek, vagy amely a Megbízott által ismert körülményekből nyilvánvalóan következik.
 2. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a Megbízott a Szolgáltatást a Szerződésben feltüntetett ütemterv szerint, a Megbízó utasításait betartva, határidőben, hiba- és hiánymentesen, továbbá a Szerződésben meghatározott egyéb követelményeknek megfelelően teljesítette.
 3. A Szolgáltatás részét képezi minden olyan, a Szerződésben külön nem részletezett tevékenység is, amely a Szerződés teljesítéséhez szükséges. Ezen feladatok lehetséges körének és mértékének megfelelő felmérése Megbízott felelőssége és kockázata.
 4. Megbízó köteles a Megbízott teljesítéséhez szükséges, rendelkezésére álló információkat Megbízottal megfelelő időben és módon közölni. A felek kötelesek a Szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködni, és haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan okról, amely a teljesítést akadályozza, korlátozza, vagy késlelteti. A tájékoztatással késedelembe eső, vagy azt elmulasztó fél felelős azokért a károkért, amelyek időben megtett tájékoztatás esetén nem következtek volna be.
 5. Megbízott köteles a Megbízót a tevékenységéről és a teljesítés állásáról kívánságára – szükség esetén e nélkül is – tájékoztatni, különösen, ha a Szerződés tárgyát nem képező tevékenység elvégzése, más személy igénybevétele, vagy az utasítások módosítása vált szükségessé.
 6. A Megbízott a Szerződés teljesítése során köteles a Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni.
 7. Amennyiben a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Megbízott köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott felelős. Amennyiben a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Megbízott a feladatot a Megbízó kockázatára köteles elvégezni, kivéve, ha ez jogszabályt vagy hatósági rendelkezést sértene vagy valamely érintett életét, testi épségét vagy vagyonát veszélyeztetné.
 8. Megbízó a Szolgáltatás megfelelőségét jogosult a teljesítés ideje alatt bármikor ellenőrizni, és az esetleges hibákat, hiányosságokat a Megbízottal közölni. Megbízott köteles a vele közölt hibákat, hiányosságokat haladéktalanul kijavítani, vagy más módon kiküszöbölni. Ennek elmaradása esetén Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni, a már elvégzett munkák ellenértékének elszámolása mellett. Nem mentesül a Megbízott a felelősség alól, ha a Megbízó az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
 9. A Szerződés teljesítéséhez szükséges eszközöket, anyagi és személyi erőforrásokat, felszereléseket a Megbízott biztosítja. Ezek költsége a megbízási díjban kifejezésre került.
 10. Amennyiben a Felek a Szerződéssel összefüggő bármely célból eszközöket adnak át, a másik Fél köteles olyan állapotban visszaszolgáltatni azokat, amilyen állapotban átvette. A rájuk bízott eszközök kárainak megtérítéséért a Felek magatartásuk felróhatóságától függetlenül teljes felelősséggel tartoznak.
 11. Amennyiben a Szerződést a Megbízó által megjelölt helyen kell teljesíteni, úgy a Megbízott köteles a teljesítés helyére vonatkozó valamennyi szabályt és előírást betartani, a teljesítés helyén található vagy azzal összefüggésben lévő tárgyakat és eszközöket megóvni, továbbá az ott résztvevő/tartózkodó személyek munkájának/jelenlétének zavartalanságát biztosítani. Az ennek elmulasztásából eredő károkért Felek a Megbízó felelősségét kizárják.
 12. Az átadott eszközben vagy az esemény kellékeiben bekövetkezett kárt a Felek haladéktalanul kötelesek a másik Fél tudomására hozni.
 13. Megbízott a Megbízó előzetes tájékoztatásával jogosult a teljesítéshez közreműködőt igénybe venni. A közreműködők tevékenységéért a Megbízott úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
 14. Megbízott köteles együttműködni a Megbízó érdekében eljáró más személyekkel, valamint a Szerződéssel érintett projekt megrendelőjével is. Ha a teljesítés helyén egyidejűleg vagy egymást követően több személy is tevékenykedik, illetve ha a teljesítéssel elérni kívánt eredményhez több személy összehangolt tevékenysége szüksége, a Felek egymás érdekeinek szem előtt tartásával kölcsönösen kötelesek mindent megtenni a munkák gazdaságos és összehangolt elvégzése érdekében.
 15. A Megbízott szavatolja, hogy a magyar törvények szerint szabályszerűen működő vállalkozás (gazdálkodó szervezet, jogi személy vagy egyéni vállalkozó); semmilyen fizetésképtelenségi és egyéb, a megszűnésére irányuló eljárás nincs ellene folyamatban (ideértve, többek között a csődeljárást, a felszámolási illetve a végelszámolási eljárást); rendelkezik a Szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi engedéllyel, a Szerződés teljesítéséhez szükséges bejegyzett tevékenységi körrel, szakmai felkészültséggel és erőforrásokkal; továbbá a Szerződés aláírásának időpontjában nincs tudomása arról, hogy a Szerződés megkötése harmadik személyek jogainak bármilyen megsértését jelentené. A Megbízott köteles ezen állapotot a Szerződés teljes időtartama alatt fenntartani.

Hibás teljesítés, jótállás

 1. A Megbízott teljesítésének vagy részteljesítésének elfogadása, valamint a teljesítési igazolás kiállítása a Megbízó részéről nem minősül a szerződésszegésből eredő jogairól való lemondásnak.
 2. Megbízó a Szerződést felmondhatja, ha Megbízott a Szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, és azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli felszólítást követő 5 napon belül. A felszólítás nem feltétele a felmondásnak, ha a szerződésszegés olyan súlyú, hogy Megbízótól a továbbiakban nem várható el a Szerződés fenntartása.
 3. Amennyiben a Felek eltérően nem rendelkeznek, a Megbízottat jog- és kellékszavatossági kötelezettség terheli a Szerződés eredményeképp létrejövő vagy a Szerződés teljesítése során a Megbízónak átadott tárgyi eszközök és szellemi alkotások tekintetében.

Jogszavatossági kötelezettsége körében a Megbízott szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megbízó jogszerzését és a tárgyi eszköz/szellemi alkotás felhasználását korlátozná vagy akadályozná.

Kellékszavatossági kötelezettség terheli a Megbízottat a szerződésszerű teljesítéséért. A tárgyi eszközt/szellemi alkotást érintő teljesítés akkor szerződésszerű, ha az megfelel a Szerződésben megfogalmazott követelményeknek, hatósági előírásoknak, illetőleg a kivitelezhetőségi, gazdaságossági és korszerűségi követelményeknek.

A Szerződésben Felek jótállási kötelezettséget állapíthatnak meg, mely a jogszabály erejénél fogva fennálló kellékszavatossági kötelezettséget nem érinti.

Kötbér

 1. Megbízott köteles Megbízó részére késedelmi kötbért fizetni, ha valamely rész- vagy végteljesítési határidővel neki felróható okból késedelembe esik – ideértve különösen a Szerződésben rögzített ütemtervtől való eltérést is. A kötbér alapja a késedelmesen teljesített részfeladat ellenértékeként meghatározott megbízási díj, ennek hiányában a teljes megbízási díj. Amennyiben a Megbízott több részfeladattal is késedelembe esik, a késedelmi kötbér az egyes részfeladatok vonatkozásban összeadódik, és az érdekmúlást okozó késedelem (V.3. pont) kapcsán is együttesen számítandó.
 2. A késedelmi kötbér mértéke napokban meghatározott határidő esetén minden késedelemmel érintett nap után 6%, órákban meghatározott határidő esetén minden késedelemmel érintett óra után 5%, percekben meghatározott határidő esetén minden késedelemmel érintett perc után 3%. A késedelmi kötbér maximuma a késedelmesen teljesített részfeladat ellenértékeként meghatározott megbízási díj 25%-a, ennek hiányában, vagy a teljes Szerződést érintő késedelem esetén a teljes megbízási díj 20%-a.
 3. Megbízott köteles Megbízó részére meghiúsulási kötbért fizetni, amennyiben a Szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért Megbízott felelős, ideértve különösen, ha a késedelem vagy a hibás teljesítés olyan mértéket ér el, mely a Megbízó oldalán érdekmúlást okoz a Szerződés teljesítése vonatkozásában. Érdekmúlást okozó késedelem vagy hibás teljesítés esetén Megbízó a Szerződéstől jogosult elállni, melyet a Felek úgy tekintenek, hogy a Szerződés a Megbízottnak felróható okból szűnt meg. Felek külön mérlegelés nélkül ilyennek tekintik napokban meghatározott határidő esetén az 5 napot elérő, órákban meghatározott határidő esetén az 5 órát elérő, percekben meghatározott határidő esetén a 60 percet elérő késedelmet. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes megbízási díj, mértéke 40%.
 4. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.
 5. A Megbízott hibásan teljesít, ha Szolgáltatás minősége nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a teljesítés során nem tartja be valamely Szerződésben vállalt, vagy jogszabályban foglalt kötelezettségét. Hibás teljesítés esetén Megbízott hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek alapja a késedelmesen teljesített részfeladat ellenértékeként meghatározott megbízási díj, ennek hiányában a teljes megbízási díj. A hibás teljesítési kötbér a hiba közlésétől a hiba kijavításáig, ennek hiányában a Szerződés megszűnéséig terjedő idő után napokban meghatározott határidő esetén minden hibás teljesítéssel érintett nap után 6%, órákban meghatározott határidő esetén minden hibás teljesítéssel érintett óra után 5%, percekben meghatározott határidő esetén minden hibás teljesítéssel érintett perc után 3%. A hibás teljesíési kötbér maximuma a késedelmesen teljesített részfeladat ellenértékeként meghatározott megbízási díj 25%-a, ennek hiányában, vagy a teljes Szerződést érintő hiba esetén a teljes megbízási díj 20%-a.
 6. A kötbért Megbízott a Megbízó erre vonatkozó bejelentésétől számított 8 napon belül köteles megfizetni. A kötbér megfizetése nem mentesíti a Megbízottat a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményei, különösen a Megbízó kötbért meghaladó kárának megtérítése alól.
 7. A Megbízó a Szerződésen alapuló kártérítési- és kötbérkövetelését a megbízási díjba történő beszámítással is érvényesítheti.

Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, képmás és hangfelvétel

 1. Amennyiben a Felek a Szerződésben eltérően nem rendelkeznek, úgy a Megbízott a Szerződés aláírásával minden, a Szerződés teljesítése során általa létrehozott és a Megbízó rendelkezésére bocsátott szerzői jogi és vagy szomszédos jogi jogvédelem alatt álló anyag (a továbbiakban együtt: szellemi alkotás) felett területi korlátozás és jogdíjfizetési kötelezettség nélkül, kizárólagos felhasználási/hasznosítási jogot enged a Megbízó részére. Ezen jogok a Megbízót a Szerződés fennállásának ideje alatt, vagy – ha ez hosszabb – a szellemi alkotás szerződéskötéskor szándékolt és Megbízott számára felismerhető célra való felhasználásáig illetik meg. Ezt követően a felhasználási és hasznosítási jog visszaszáll a Megbízottra. A felhasználási/hasznosítási jog ellenértékét a megbízási díj tartalmazza.
 2. A kizárólagos felhasználási/hasznosítási jog magában foglalja különösen az átadott/rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás rendeltetésszerű felhasználását, beleértve annak sokszorosítását, módosítását, nyilvánosságra hozatalát stb., azonban a Megbízó nem formálhat jogot azokra a szellemi alkotásokra, amelyeket a Megbízott nem közvetlenül a Szerződés teljesítésére szánt (pl. vágatlan felvételek, vázlatok, jegyzetek, mesterpéldányok, stb.), abban az esetben sem, ha azok a Szerződés teljesítése során jöttek létre.
 3. A Megbízó felhasználási joga kiterjed arra, hogy a szellemi alkotás felhasználására vonatkozó engedélyt harmadik személyre átruházza, továbbá harmadik személynek a szellemi alkotás további felhasználására engedélyt adjon.
 4. Amennyiben a Felek a Szerződésben eltérően nem rendelkeznek, úgy a Megbízott a Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a teljesítés során a Szerződés céljának megfelelő mértékben a Megbízottról (illetve annak munkavállalójáról vagy más közreműködőjéről) kép-és hangfelvétel készüljön, melynek felhasználására a jelen pont szellemi alkotásokra vonatkozó szabályai szerint Megbízó részére kizárólagos jogot enged.
 5. Megbízott kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli engedélyével használhatja referenciaként a Szerződést, vagy a Szerződés kapcsán keletkezett szellemi alkotást, továbbá a szellemi alkotásnak nem minősülő, a Szerződés teljesítése során készült képmást és hangfelvételt.

Titoktartás

 1. A Megbízott köteles a Szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a feladatai ellátáshoz szükséges mértékben használja fel.
 2. Felek a Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott minden információt üzleti titokként kötelesek kezelni és azokat kizárólag a Szerződés teljesítése céljából használhatják fel, illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják. Felek minden üzleti titkot szigorúan megtartanak, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, harmadik személynek nem szolgáltatnak ki, és nem tesznek hozzáférhetővé a Szerződés megszűntét követően sem.

Adatvédelem, adatfeldolgozás

 1. A jelen fejezetben használt kifejezések vonatkozásában Felek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletében (a továbbiakban: GDPR) rögzített fogalommeghatározásokat tekintik irányadónak.
 2. Felek a jelen fejezet rendelkezéseit tekintik irányadónak amennyiben Megbízott a Szerződés alapján a Megbízó részére személyes adatok feldolgozását végzi. Ebben az esetben Felek a Szerződésben kötelesek rögzíteni az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit.
 3. Jelen fejezet rendelkezései a Szerződés megszűnésétől függetlenül mindaddig hatályban maradnak, amíg a Megbízott a Megbízó vonatkozásában adatfeldolgozónak tekinthető.
 4. Az adatfeldolgozás megkezdése előtt Megbízott köteles megfelelő garanciát nyújtani arról, hogy tevékenysége a GDPR követelményeinek megfelel, és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtotta. Megbízott szavatol azért, hogy az adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak.
 5. Megbízott a GDPR 32. cikkében rögzített feltételek figyelembevételével köteles megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtani annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Ezen intézkedésekkel köteles továbbá segíteni a Megbízót abban, hogy az teljesíteni tudja kötelezettségét az érintettek a GDPR III. fejezetében foglalt jogai gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében. Megbízott köteles továbbá segíteni a Megbízót a GDPR 32–36. cikkeiben rögzített kötelezettségei teljesítésében.
 6. A Megbízott a Megbízó rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozással összefüggő kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi a Megbízó által végzett auditokat. A Megbízott haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti a GDPR vagy más adatvédelmi tárgyú jogszabály rendelkezéseit.
 7. Megbízott a személyes adatokat kizárólag a Megbízó írásbeli utasításai alapján kezelheti, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály teszi kötelezővé.
 8. Megbízott csak a Megbízó előzetes írásbeli felhatalmazásával vehet igénybe további adatfeldolgozót. Ilyen esetben Megbízott köteles a további adatfeldolgozóval a jelen ÁSZF és a GDPR rendelkezéseinek megfelelő adatfeldolgozói megállapodás megkötésére.
 9. Amennyiben jogszabály máshogy nem rendelkezik, Megbízott az adatfeldolgozási tevékenység befejezését követően minden személyes adatot köteles visszajuttatni a Megbízónak és egyidejűleg törölni a meglévő másolatokat.

 Teljességi záradék

 1. A Felek Szolgáltatás tárgyában kötött megállapodását a Szerződés és a részét képező dokumentumok kizárólagosan és azok teljességében tartalmazzák, ezért a Szerződés megkötésével hatálytalanná válik minden, a felek között e tárgyban korábban létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodás.